Giới thiệu » Đội ngũ nhân lực
Danh sách giảng viên, cán bộ
Tổng số giảng viên, cán bộ của khoa: 34
Đội ngũ nhân lực
Hiện nay Khoa Kế toán - Kiểm toán có 37 cán bộ giảng viên, trong đó có: - 1 Phó giáo sư, - 4 tiến sĩ, - 1 nghiên cứu sinh tại Nhật, 3 nghiên cứu sinh tại Úc, 1 nghiên cứu sinh tại Pháp và 1 nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc, 2 nghiên cứu sinh tại Việt Nam. - 19 thạc sỹ được đào tạo tại Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Đa phần các giảng viên còn lại vẫn đang tiếp tục theo học thạc sỹ tại Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam.