Thông báo thời gian các bạn sinh viên k49 khoa kế toán-kiểm toán nộp khoá luận
Ngày 01/01/2019

 Các bạn thực tập sớm làm khoá luận nộp bài vào ngày 7/1/2019 tại Văn phòng Khoa.
- 2 Khoá luận (đóng bìa mềm, không dùng bìa plastic ở ngoài)
- 2 số liệu thô có dấu xác nhận.
- 1 nhật ký thực tập (không cần dấu)
Các bạn không cần bỏ trong bì clear!