THÔNG BÁO V/v xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 50 (TN sớm) và các khóa trước, hệ chính quy đợt 1 vào tháng 2 năm 2020;
Ngày 03/01/2020


PHÒNG ĐTĐH XIN THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ SINH VIÊN CÁC NỘI DUNG SAU:
*** Sinh viên (SV) kiểm tra toàn bộ điểm trên trang cá nhân (Trang sinh viên),
*** Sau khi kết thúc thời gian nhận đơn rà soát xem những học phần tự chọn đã nộp đơn xin không tính điểm (hủy) đã được đánh dấu vào cột không tính điểm chưa (trong mục Kiểm tra hoàn thành chương trình)
I.1. Nộp đơn xin xét tốt nghiệp:
- Đối tượng: SV khóa 50 và các khóa trước, liên thông, bằng 2, chương trình 2 đã tích lũy đủ tín chỉ theo quy định. Những SV này phải nộp đủ các chứng chỉ (GDTC, GDQP, Ngoại ngữ) cho phòng CTSV.
I.2. Thời gian, cách thức nộp đơn online:
- Thời gian: từ nay đến ngày hết ngày 13/01/2020
- Nộp đơn trực tuyến qua link sau (không nhận đơn viết tay): http://esurvey.hce.edu.vn/?id=67
(Quá thời hạn trên sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào)