Nghiên cứu khoa học
Hướng nghiên cứu khoa học
Song song với hoạt động giảng dạy, Khoa Kế toán - Kiểm toán luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp trường của giáo viên và sinh viên trong Khoa đã thực hiện thành công, có ý nghĩa thực tiễn và lý luận, hỗ trợ đắc lực cho công tác đào tạo.
Các đề tài nghiên cứu của Khoa Kế toán - Kiểm toán
Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán
Các công trình đã công bố của Khoa Kế toán Kiểm toán
Danh sách các công trình đã đăng Tạp chí khoa học của Khoa Kế toán Kiểm toán