Nghiên cứu khoa học » Hướng nghiên cứu khoa học
Hướng nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu chính của Khoa trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán bao gồm: Chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam và quốc tế, Hệ thống thông tin kế toán, Báo cáo và phân tích báo cáo tài chính, Luật thuế và kế toán thuế, Kiểm soát nội bộ, Kế toán quản trị.