Nghiên cứu khoa học » Công trình khoa học
Các công trình đã công bố của Khoa Kế toán Kiểm toán

Chủ trì

Tên đề tài

Tên tạp chí/Hội nghị

Năm

Số (Volume)

Ngoc Kim Pham

Hung Nguyen Duong

Tin Pham Quang

Nga Thi Thuy Ho

Audit Firm Size, Audit Fee, Audit Reputation and Audit Quality: The Case of Listed Companies in Vietnam

Asian Journal of Finance & Accounting

2017

9(1)

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ảnh hưởng của chất lượng đội ngũ giảng viên đến hiệu quả của các trường đại học ở Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”

2017

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Gian lận giao dịch giữa các bên liên quan: Thủ thuật và giải pháp giảm thiểu

Tạp chí khoa học và công nghệ: Đại học Đà Nẵng

2015

108/(89)

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Applying DEA sensitivity analysis to efficiency measurement of Vietnamese universities    

Management Science Letters

2015

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Sự thay đổi năng suất của các trường đại học của Việt Nam và các chỉ số Malmquist

Kỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh lần thứ nhất (ICYREB 2015)

2015

1

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Mô hình DEA metafrontier và việc so sánh hiệu quả theo vùng của các trường đại học Việt Nam

Tạp chí Quản lý Kinh tế

2015

67

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đo lường hiệu quả của các trường đại học của Việt Nam: Vận dụng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (DEA)

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức”

2015

2

Hồ Thị Thuý Nga

(Hồ Quốc Dũng)

Nhu cầu sử dụng các dịch vụ kiểm toán bên ngoài của doanh nghiệp trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học 

Đại học Huế

2010

26/(60)

Hồ Thị Thuý Nga

(Hoàng Trọng Hùng)

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp công nghiệp đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

Tạp chí khoa học và công nghệ

Đại học Đà Nẵng

 

2010

2/(39)

Hồ Thị Thuý Nga

(Pi-Shen Seet; Jane Jones)

Understanding Re-Expatriation Intentions among Overseas Returnees – An Emerging Economy Perspective

International Journal of Human Resource Management

2015

 

Lê Ngọc Mỹ Hằng

(Hoàng Giang)

Improving the effectiveness of revenue cycle in trading and service enterprises of Thua Thien Hue Province

Journal of Science - Hue University

2010

29/62

Lê Ngọc Mỹ Hằng

(Hoàng Giang)

Development of a model for evaluating the effectiveness of Accounting Information Systems in Co-operatives in Thua Thien Hue province

Journal of Science - Hue University

2012

9/(78)

Lê Ngọc Mỹ Hằng

Accounting for sustainable development: an examination of corporate environmental disclosures by vietnamese listed firms

International Conference on Accounting, ICOA 2015

 

2015

 

Hà Diệu Thương

Nguyễn Thu Ngà

Nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của các DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân

2014

202/(II)

Hà Diệu Thương

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Kinh tế dự báo

2014

03

Hà Diệu Thương

(Nhiều tác giả)

Xây dựng mô hình đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn trinh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Ngân hàng

2015

 

Hồ Phan Minh Đức

Đào Nguyên Phi

Nguyễn Quốc Tú

Năng lực cần thiết của sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán: Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và các gợi ý cho Việt Nam

Tạp chí khoa học

Đại học Huế

2015

109/(10)

Hồ Phan Minh Đức

Đào Nguyên Phi

Hoàng Giang

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phan Thị Hải Hà

Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học

Đại học Huế

2010

62

Lê Thị Hoài Anh

Đỗ Sông Hương

Nguyễn Hoàng

Detecting earnings management of enterprises in Thua Thien Hue

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Đại học Đà Năng

2015

4/(89)

ThS. Nguyễn Quốc Tú