Hợp tác » Hợp tác trong và ngoài nước
Hợp tác trong nước

 Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường đại học kinh tế - Đại học Huế đã xây dựng mối quan hệ với các đối tác là các công ty trong nước như: 

Công ty Cổ phần Misa

Công ty Phần mềm Quản lý doanh nghiệp

ThS. Nguyễn Quốc Tú