Tin tức – Thông báo » Tin tức - Sự kiện
FAA Quyết định thực tập nghề nghiệp K50
Ngày 14/07/2019

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tế

 https://drive.google.com/file/d/11tbYNMr8QrFa6IA3jlQnk2QAh5OKfTVw/view?fbclid=IwAR1DYptgx_F9vAxX3n8hMLuzJEbJvJX4JcBMb-S3ccJnZtYYcJoOEiWsbfs

Link quyết định:

https://drive.google.com/file/d/0B8saywu15yJ4RjlzWnJ6UWRleWZMZHFrT1lmdEVveG83Q09V/view?fbclid=IwAR2JX4gT0oVdJJSc6JuCEZg9pviujucXfheD8ZVA2dpiNHPHaidLz9

https://drive.google.com/file/d/0B8saywu15yJ4RjlzWnJ6UWRleWZMZHFrT1lmdEVveG83Q09V/view?fbclid=IwAR2JX4gT0oVdJJSc6JuCEZg9pviujucXfheD8ZVA2dpiNHPHaidLz9